کتاب الکترونیکی

استحکام در تجزیه و تحلیل داده ها

Robustness in data analysis

دانلود کتاب Robustness in data analysis (به فارسی: استحکام در تجزیه و تحلیل داده ها) نوشته شده توسط «Georgy L. Shevlyakov – Nikita O. Vilchevski»


اطلاعات کتاب استحکام در تجزیه و تحلیل داده ها

موضوع اصلی: آمار ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Walter de Gruyter

نویسنده: Georgy L. Shevlyakov – Nikita O. Vilchevski

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 320

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9789067643511 , 9067643513

نوبت چاپ: draft

توضیحات کتاب استحکام در تجزیه و تحلیل داده ها

حوزه آمار ریاضی به نام آمار استحکام با ثبات استنتاج آماری تحت تغییرات مدل های توزیع پذیرفته شده سروکار دارد. اگرچه آمار استحکام شامل ابزارهای ریاضی بسیار تعریف شده است، روش های قوی رفتار رضایت بخشی را در نمونه های کوچک نشان می دهند، بنابراین در کاربردها کاملاً مفید هستند. این جلد به موضوعات مختلفی در زمینه آمار قوی و تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد، مانند: رویکرد بدون احتمال در تجزیه و تحلیل داده ها. برآوردگرهای واریانس حداقل مکان، مقیاس، رگرسیون، خودرگرسیون و همبستگی. روش های L1-norm. الگوریتم‌های انطباقی، کاهش داده، نمودار جعبه‌ای دو متغیره و تشخیص پرت چند متغیره. برنامه های کاربردی در قابلیت اطمینان، تشخیص سیگنال ها، و تجزیه و تحلیل عوامل خطر مرگ ناگهانی قلبی. متن حاوی نتایج مربوط به فن آوری های استحکام و تجزیه و تحلیل داده ها، از جمله جنبه های نظری و نیازهای عملی پردازش داده ها است.


The field of mathematical statistics called robustness statistics deals with the stability of statistical inference under variations of accepted distribution models. Although robustness statistics involves mathematically highly defined tools, robust methods exhibit a satisfactory behaviour in small samples, thus being quite useful in applications. This volume addresses various topics in the field of robust statistics and data analysis, such as: a probability-free approach in data analysis; minimax variance estimators of location, scale, regression, autoregression and correlation; L1-norm methods; adaptive, data reduction, bivariate boxplot, and multivariate outlier detection algorithms; applications in reliability, detection of signals, and analysis of the sudden cardiac death risk factors. The text contains results related to robustness and data analysis technologies, including both theoretical aspects and practical needs of data processing.

دانلود کتاب «استحکام در تجزیه و تحلیل داده ها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.