کتاب الکترونیکی

آمار ریاضی: ایده های اساسی و موضوعات انتخاب شده

Mathematical statistics: basic ideas and selected topics

دانلود کتاب Mathematical statistics: basic ideas and selected topics (به فارسی: آمار ریاضی: ایده های اساسی و موضوعات انتخاب شده) نوشته شده توسط «Peter J. Bickel – Kjell A. Doksum»


اطلاعات کتاب آمار ریاضی: ایده های اساسی و موضوعات انتخاب شده

موضوع اصلی: آمار ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Prentice Hall

نویسنده: Peter J. Bickel – Kjell A. Doksum

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 517

حجم کتاب: 18 مگابایت

کد کتاب: 013850363X , 9780138503635

نوبت چاپ: 2nd ed

توضیحات کتاب آمار ریاضی: ایده های اساسی و موضوعات انتخاب شده

این مقدمه کلاسیک و قدیمی به تئوری و عمل مدل‌سازی و استنتاج آمار نشان‌دهنده تمرکز متغیر آمار معاصر است. پوشش با دیدگاه ناپارامتریک کلی‌تر آغاز می‌شود و سپس به مدل‌های پارامتری به عنوان مدل‌های فرعی از مدل‌های ناپارامتریک می‌نگرد که می‌توانند به راحتی توسط پارامترهای اقلیدسی توصیف شوند. اگرچه برخی از مسائل محاسباتی مورد بحث قرار گرفته است، اما این کتاب بسیار در تئوری است. این نظریه را به مسائل مفهومی و فنی که در عمل با آن مواجه می‌شوند مرتبط می‌کند و نظریه را پیشنهادی برای عمل می‌داند، نه تجویزی. این به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه مفروضاتی که منجر به تئوری منظم می‌شوند ممکن است در عمل غیرواقعی باشند. مدل های آماری، اهداف و معیارهای عملکرد. روشهای برآورد. معیارهای عملکرد، مفاهیم بهینه بودن، و ساخت رویه‌های بهینه در موقعیت‌های ساده. آزمون فرضیه های آماری: نظریه پایه. تقریب مجانبی تخمین چند پارامتری، آزمایش و مناطق اطمینان. مروری بر نظریه احتمال اولیه. موضوعات پیشرفته تر در تجزیه و تحلیل و احتمال. جبر ماتریسی. برای هر کسی که علاقه مند به آمار ریاضی است که در آمار، آمار زیستی، اقتصاد، علوم کامپیوتر و ریاضیات کار می کند.


This classic, time-honored introduction to the theory and practice of statistics modeling and inference reflects the changing focus of contemporary Statistics. Coverage begins with the more general nonparametric point of view and then looks at parametric models as submodels of the nonparametric ones which can be described smoothly by Euclidean parameters. Although some computational issues are discussed, this is very much a book on theory. It relates theory to conceptual and technical issues encountered in practice, viewing theory as suggestive for practice, not prescriptive. It shows readers how assumptions which lead to neat theory may be unrealistic in practice. Statistical Models, Goals, and Performance Criteria. Methods of Estimation. Measures of Performance, Notions of Optimality, and Construction of Optimal Procedures in Simple Situations. Testing Statistical Hypotheses: Basic Theory. Asymptotic Approximations. Multiparameter Estimation, Testing and Confidence Regions. A Review of Basic Probability Theory. More Advanced Topics in Analysis and Probability. Matrix Algebra. For anyone interested in mathematical statistics working in statistics, bio-statistics, economics, computer science, and mathematics.

دانلود کتاب «آمار ریاضی: ایده های اساسی و موضوعات انتخاب شده»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.