کتاب الکترونیکی

انرژی و جرم در نظریه نسبیت

Energy and mass in relativity theory

دانلود کتاب Energy and mass in relativity theory (به فارسی: انرژی و جرم در نظریه نسبیت) نوشته شده توسط «Lev B Okun»


اطلاعات کتاب انرژی و جرم در نظریه نسبیت

موضوع اصلی: نظریه نسبیت و گرانش

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Lev B Okun

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 323

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9812814116 , 9789812814111

توضیحات کتاب انرژی و جرم در نظریه نسبیت

انرژی و جرم در نظریه نسبیت حدود 30 مقاله آموزشی را ارائه می دهد که توسط نویسنده در 20 سال گذشته منتشر شده است. آنها با مفاهیم محوری نظریه نسبیت سر و کار دارند: انرژی E، انرژی استراحت E0، تکانه p، جرم m، سرعت v ذرات ماده، از جمله فوتون های بدون جرم که برای آنها v = c. سایر موضوعات مرتبط نیز مورد بحث قرار گرفته است.

طبق معادله انیشتین E0 = mc2، یک ذره عظیم در حالت سکون حاوی انرژی سکون است که تا حدی در واکنش‌های هسته‌ای در ستارگان و خورشید آزاد می‌شود. و همچنین در راکتورهای هسته ای و بمب های روی زمین. جرم وارد شده به معادله انیشتین به سرعت جسم بستگی ندارد. این مفهوم جرم در فیزیک ذرات بنیادی به کار می رود و به تدریج در کتاب های درسی فیزیک مدرن رواج یافته است.

این اولین کتابی است که در آن معادله انیشتین به صراحت با همتای رایج و البته نادرست آن E = mc2 مقایسه شده است که طبق آن جرم با سرعت افزایش می یابد. این کتاب مورد توجه محققان فیزیک نظری، اتمی و هسته ای، مورخان علم و همچنین دانشجویان و معلمان علاقه مند به نظریه نسبیت خواهد بود.

محتوا: در جرم فوتون. مفهوم توده؛ Vacua, Vacuum: Physics of Nothing; گرانش، فوتون، ساعت. فوتون ها و گرانش ساکن سه گانه در مورد تعداد ثابت های بنیادی. واحدهای بنیادی: فیزیک و مترولوژی; فوتون ها: تاریخ، جرم، بار. تاثیر مدل ساکاتا; نظریه نسبیت و قضیه فیثاغورث. و سایر اوراق


Energy and Mass in Relativity Theory presents about 30 pedagogical papers published by the author over the last 20 years. They deal with concepts central to relativity theory: energy E, rest energy E0, momentum p, mass m, velocity v of particles of matter, including massless photons for which v = c. Other related subjects are also discussed.

According to Einstein’s equation E0 = mc2, a massive particle at rest contains rest energy which is partly liberated in the nuclear reactions in the stars and the Sun, as well as in nuclear reactors and bombs on the Earth. The mass entering Einstein’s equation does not depend on velocity of a body. This concept of mass is used in the physics of elementary particles and is gradually prevailing in the modern physics textbooks.

This is the first book in which Einstein’s equation is explicitly compared with its popular though not correct counterpart E = mc2, according to which mass increases with velocity. The book will be of interest to researchers in theoretical, atomic and nuclear physics, to historians of science as well as to students and teachers interested in relativity theory.

Contents: On the Photon Mass; The Concept of Mass; Vacua, Vacuum: Physics of Nothing; Gravitation, Photons, Clocks; Photons and Static Gravity; Trialogue on the Number of Fundamental Constants; Fundamental Units: Physics and Metrology; Photons: History, Mass, Charge; The Impact of the Sakata Model; The Theory of Relativity and the Pythagorean Theorem; and other papers.

دانلود کتاب «انرژی و جرم در نظریه نسبیت»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.