نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

معادلات پیچیده بیضوی، هذلولی و مختلط با انحطاط سهموی

Elliptic, hyperbolic and mixed complex equations with parabolic degeneracy

دانلود کتاب Elliptic, hyperbolic and mixed complex equations with parabolic degeneracy (به فارسی: معادلات پیچیده بیضوی، هذلولی و مختلط با انحطاط سهموی) نوشته شده توسط «Guo Chun Wen»


اطلاعات کتاب معادلات پیچیده بیضوی، هذلولی و مختلط با انحطاط سهموی

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Guo Chun Wen

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 453

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9812779426 , 9789812779427

توضیحات کتاب معادلات پیچیده بیضوی، هذلولی و مختلط با انحطاط سهموی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از ریاضیدانان مسائل مختلفی را در چندین معادله از نوع مختلط بررسی کرده اند و به نتایج جالبی با کاربردهای مهم در دینامیک گازها دست یافته اند. با این حال، مشکل تریکومی معادلات نوع مخلوط عمومی مرتبه دوم با انحطاط سهموی به طور کامل حل نشده است، به ویژه مسائل Tricomi و Frankl برای معادله کلی Chaplygin در حوزه های چندگانه متصل که توسط L Bers ارائه شده است، و وجود، منظم بودن راه حل های مسائل فوق برای معادلات مختلط با منحنی انحطاط غیر صاف در چندین حوزه مطرح شده توسط J M Rassias.

روشی که در این کتاب نشان داده شده شبیه هیچ روش دیگری نیست که در آن از عدد هذلولی و تابع مختلط هذلولی در حوزه های هذلولی و از عدد مختلط و تابع مختلط در حوزه های بیضوی استفاده می شود. ابتدا مسائل مربوط به معادلات مختلط مرتبه اول با ضرایب مفرد مورد بحث قرار می گیرد و سپس مسائل مربوط به معادلات مختلط مرتبه دوم در نظر گرفته می شوند، جایی که نمادهای مشتق جزئی جدید و روش های تحلیلی پیچیده را ارائه می کنیم به طوری که اشکال معادلات پیچیده مرتبه اول فوق را ارائه می کنیم. در حوزه های هذلولی و بیضوی کاملاً یکسان هستند. در این بین، برآوردهای راه حل برای مسائل فوق به دست می آید، از این رو بسیاری از مسائل باز از جمله مسائل Tricomi Bers و Tricomi Frankl Rassias قابل حل هستند.

محتویات: معادلات مجتمع بیضوی مرتبه اول. معادلات پیچیده بیضوی مرتبه دوم; معادلات مختلط هذلولی مرتبه اول و دوم. معادلات مرکب مرتبه اول از نوع مختلط; معادلات خطی مرتبه دوم از نوع مختلط; معادلات شبه خطی مرتبه دوم از نوع مختلط.


In the recent half-century, many mathematicians have investigated various problems on several equations of mixed type and obtained interesting results, with important applications to gas dynamics. However, the Tricomi problem of general mixed type equations of second order with parabolic degeneracy has not been completely solved, particularly the Tricomi and Frankl problems for general Chaplygin equation in multiply connected domains posed by L Bers, and the existence, regularity of solutions of the above problems for mixed equations with non-smooth degenerate curve in several domains posed by J M Rassias.

The method revealed in this book is unlike any other, in which the hyperbolic number and hyperbolic complex function in hyperbolic domains, and the complex number and complex function in elliptic domains are used. The corresponding problems for first order complex equations with singular coefficients are first discussed, and then the problems for second order complex equations are considered, where we pose the new partial derivative notations and complex analytic methods such that the forms of the above first order complex equations in hyperbolic and elliptic domains are wholly identical. In the meantime, the estimates of solutions for the above problems are obtained, hence many open problems including the above Tricomi Bers and Tricomi Frankl Rassias problems can be solved.

Contents: Elliptic Complex Equations of First Order; Elliptic Complex Equations of Second Order; Hyperbolic Complex Equations of First and Second Orders; First Order Complex Equations of Mixed Type; Second Order Linear Equations of Mixed Type; Second Order Quasilinear Equations of Mixed Type.

دانلود کتاب «معادلات پیچیده بیضوی، هذلولی و مختلط با انحطاط سهموی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.