کتاب الکترونیکی

راه به سوی واقعیت: راهنمای کامل قوانین کیهان

The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe

دانلود کتاب The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe (به فارسی: راه به سوی واقعیت: راهنمای کامل قوانین کیهان) نوشته شده توسط «Roger Penrose»


اطلاعات کتاب راه به سوی واقعیت: راهنمای کامل قوانین کیهان

موضوع اصلی: قانون

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Knopf

نویسنده: Roger Penrose

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 1123

حجم کتاب: 14 مگابایت

کد کتاب: 9780679454434 , 0679454438

نوبت چاپ: 3rd Print

توضیحات کتاب راه به سوی واقعیت: راهنمای کامل قوانین کیهان

این یک بررسی جامع از قوانین فیزیک در ارتباط با واقعیت فیزیکی با تأکید قابل توجه بر مؤلفه ریاضی است. نویسنده فیزیکدان برجسته ریاضی عصر ماست و در این کتاب 1100 صفحه ای مفهوم فضا، زمان و ماده (انرژی) را از نظر فیزیک کلاسیک، فیزیک کوانتوم، نظریه ریسمان و مشتقات آن شرح داده است. در فیزیک، رفتار اجسام بر حسب عمل یک نیرو درک می شود. یک کمیت برداری که هم قدر و هم جهت دارد. نیرو بر روی یک ماده اثر می گذارد و یک عمل مسببی ایجاد می کند که منجر به یک اثر می شود. علت و معلول یکی از جنبه های اساسی واقعیت کلاسیک است، اما در سطوح زیر میکروسکوپی مبهم و نامطمئن می شود (واقعیت فیزیکی کوانتومی). هدف اصلی قانون فیزیکی توصیف واقعیتی است که مشاهده می کنیم. رصد ما شامل این جهان است که از فضا، زمان، ماده و انرژی ساخته شده است. همه اجسام از ماده تشکیل شده اند که به صورت ساختارهای پیچیده ای متشکل از مولکول ها، اتم ها و ذرات بنیادی وجود دارد. ماده همچنین شکلی از انرژی است و این دو شکل می توانند همانطور که توسط معادله معروف انیشتین توضیح داده شده است، تبدیل به یکدیگر شوند. ذرات بنیادی دارای خواص فیزیکی خاصی هستند و نحوه بیان انرژی (و نیرو) به دلیل ارتباط آنها با ذرات به اصطلاح نیرو است که مسئول چهار نیروی اساسی هستند که در طبیعت عمل می کنند. الکترومغناطیس، گرانش، نیروهای هسته ای قوی و ضعیف. چهار نیرو میانجی برهم کنش ماده-ماده و تسهیل تبدیل ماده-انرژی در فضازمان و در نتیجه توضیح واقعیت فیزیکی است. کلید درک طبیعت و واقعیت فیزیکی، کشف نظریه ای است که هر چهار نیرو را به طور رضایت بخشی توضیح دهد و این نظریه باید به طور تجربی قابل تأیید باشد. متأسفانه این امر تاکنون محقق نشده است، اما ما نظریه هایی داریم که می توان آنها را تأیید کرد اما تنها سه نیرو را توضیح می دهد. یک نظریه فیزیکی منفرد که واقعیت های کوانتومی و کلاسیک را توضیح می دهد، عمدتاً به این دلیل که ماهیت نیروی گرانشی (فضا-زمان منحنی) توصیف در یک موقعیت یکپارچه دشوار است، موفقیت آمیز نبوده است، زیرا فضا و زمان در اساسی ترین سطح نیز کوانتیزه می شوند. کوانتوم های گسسته) و پویا هستند (پس زمینه ایستا نیستند). برای درک این کتاب، خواننده باید دارای سطح کارشناسی فیزیک و ریاضی باشد. نویسنده در قسمت مقدماتی کتاب توضیح می دهد که چرا با وجود تأثیر منفی آن بر پتانسیل بازاریابی کتاب، ریاضیات را انتخاب کرده است. کافی است بگوییم که تأثیر متقابل بین ایده های ریاضی و رفتار فیزیکی نقش زیبایی شناختی مهمی در ذهن فیزیکدانان بزرگ داشت و آلبرت انیشتین یکی از مهم ترین چهره هایی است که از نظر زیبایی شناختی جذب یک ایده خاص شده است. می توانید از فصل های 1-16 صرف نظر کنید و از فصل های 17-30، بحث کلی در مورد هندسه فضازمان، فیزیک کوانتومی، نظریه میدان کوانتومی، کیهان شناسی کوانتومی و مدل استاندارد فیزیک ذرات ارائه شده است. به نظر من چهار فصل آخر بسیار جالب بود. خلاصه ای کوتاه به شرح زیر است: اتحاد نسبیت خاص و نظریه کوانتومی منجر به نظریه میدان کوانتومی (QFT) شد که میدان مین بی نهایت ها را ایجاد کرد، اما با کمی هوشمندی، مشکل بی نهایت دور زد و منجر به مدل استاندارد فیزیک ذرات شد. توافق خوب با طبیعت مناقشه بین گروه نسبیت کوانتومی و سمت QFT این است که گروه دوم عادی سازی مجدد یا محدود بودن را به عنوان هدف اولیه امتحان می کنند، اما گروه اول دوست دارند مشکلات مفهومی بین دو نظریه را حل کنند. ترکیب دو نظریه فیزیک ذرات در یک چارچوب برای توصیف تمامی برهمکنش‌های ذرات زیراتمی، به جز گرانش، مدل استاندارد نامیده می‌شود. این دو نظریه عبارتند از نظریه الکتروضعیف و کرومودینامیک کوانتومی. آنها تعاملات نیرو بین ذرات را از نظر مبادله توصیف می کنند. /* e8fbc09dc446bedccc11f859a30f4aa9


This is an exhaustive review of the laws of physics as related to physical reality with significant emphasis on the mathematical component. The author is an outstanding mathematical physicist of our times, and in this book of 1100 pages, he describes the concept of space, time, and matter (energy) in terms of classical physics, quantum physics, string theory and its derivatives. In physics, the behavior of objects is understood in terms of the action of a force; a vector quantity, which has both magnitude and direction. The force acts on a matter and produces a causative action that results in an effect. The cause – effect is one of the fundamental aspects of classical reality, but it gets fuzzy and uncertain at submicroscopic levels (quantum physical reality.) The main object of physical law is to describe the reality we observe. Our observation includes this universe that is made of space, time, matter, and energy. All objects are made of matter, which exists as complex structures composed of molecules, atoms and fundamental particles. Matter is also a form of energy and the two forms can interconvert as described by the Einstein’s famous equation. The fundamental particles has certain physical properties and the manner in which energy (and force) is expressed is though their association with the so called force particles that are responsible for four fundamental forces that operate in nature, they are; electromagnetism, gravity, strong and weak nuclear forces. The four forces mediate matter-matter interaction and facilitate matter-energy conversions in spacetime and thus explain physical reality. The key to the understanding of nature and physical reality is to discover a theory that satisfactorily explains all the four forces and this theory must be experimentally verifiable. Unfortunately, this has not been achieved so far, but we have theories that can be verified but explains only three forces. One single physical theory that explains both quantum and classical realities have not been successful mainly because the nature of gravitational force (curved spacetime) is difficult to describe in a unified situation, since space and time at the most fundamental level are also quantized (exist in discrete quanta) and are they dynamic (not static background). To understand this book the reader is required to have undergraduate level physics and mathematics; the author explains in the introductory part of the book why he chose to include mathematics despite its negative impact on the book’s marketing potential. It would suffice to say that the interplay between mathematical ideas and physical behavior played an important aesthetic role in the minds of great physicists, and Albert Einstein is one of the most important figures in being attracted aesthetically to a particular idea. You can skip chapters 1-16, and from chapters 17-30, general discussion about geometry of spacetime, quantum physics, quantum field theory, quantum cosmology and the standard model of particle physics is presented. I found the last four chapters to be most interesting. A brief summary is as follows: The unification of special relativity and quantum theory led to quantum field theory (QFT) which produced a minefield of infinities, but with some ingenuity, the infinity problem was circumvented leading to standard model of particle physics which is in good agreement with nature. The controversy between the quantum relativity group and the QFT side is that the latter group tries renormalizability or finiteness as the primary goal, but the former group likes to solve the conceptual difficulties between the two theories. The combination of two theories of particles physics into one framework to describe all interactions of subatomic particles, except due to gravity, is called standard model. These two theories are electroweak theory and quantum chromodynamics. They describe force interactions between particles in terms of exchange START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT; /* e8fbc09dc446bedccc11f859a30f4aa9

دانلود کتاب «راه به سوی واقعیت: راهنمای کامل قوانین کیهان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.