کتاب الکترونیکی

کتاب فهرست های معلم ریاضی

The Math Teacher's Book of Lists

دانلود کتاب The Math Teacher’s Book of Lists (به فارسی: کتاب فهرست های معلم ریاضی) نوشته شده توسط «Judith A. Muschla – Gary Robert Muschla»


اطلاعات کتاب کتاب فهرست های معلم ریاضی

موضوع اصلی: ابتدایی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Jossey-Bass

نویسنده: Judith A. Muschla – Gary Robert Muschla

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1994

تعداد صفحه: 425

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 0131803573 , 9780131803572

نوبت چاپ: Spi

توضیحات کتاب کتاب فهرست های معلم ریاضی

این منبع اطلاعاتی منحصر به فرد و صرفه جویی در زمان برای معلمان ریاضی بیش از 300 لیست مفید برای توسعه مواد آموزشی و برنامه ریزی دروس برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه فراهم می کند. برخی از فهرست ها پیشینه معلم را ارائه می دهند. برخی دیگر برای استفاده دانش‌آموزان کپی می‌شوند، بسیاری از آنها پیچش‌های جدیدی به موضوعات مورد مطالعه می‌دهند.

برای دسترسی سریع و استفاده آسان، لیست ها به صورت متوالی شماره گذاری می شوند، در هشت بخش با تمرکز بر هشت حوزه مختلف ریاضی سازماندهی می شوند و در قالب بزرگ 8 ? × 11 اینچ برای کپی آسان از هر لیستی به تعداد دفعات چاپ شده اند. شما به آن نیاز دارید. در اینجا فقط یک نمای کلی از لیست های آماده برای استفاده است که در هر بخش خواهید یافت:

I. NUMBERS 49 لیست را ارائه می دهد که شامل نظریه اعداد و عملیات از “طبقه بندی اعداد واقعی” و قوانین برای عملیات های مختلف تا “پایه ها” است. … “اعداد بزرگ … “علائم و نمادهای ریاضی” … و “راهبردهای حل مسئله.” II. MEASUREMENT شامل بیش از 30 لیست است که از “چیزهایی که اندازه گیری می کنند” و “مخفف های اندازه گیری” تا لیست های متریک را شامل می شود. واحدها و واحدهای مرسوم ایالات متحده، “فرمول های دما” … “اندازه گیری زمان” … و “سکه های پول ایالات متحده و صورتحساب ها.” فرمول های عدد شکل” … “اشکال اساسی در هندسه” … “ویژگی های مثلث های مشابه” … “سه گانه فیثاغورثی” … “جامدات” … و “فرمول هایی برای مساحت سطح.” IV. جبر می دهد. شما بیش از 40 لیست از “نحوه بیان عملیات به صورت جبری” … “ترتیب عملیات” … و “نمادهای گروه بندی جبری” تا “حقایق مطلق در مورد ارزش مطلق” … “قدرت ها و چکمه ها” … “انواع توابع” … و “اعداد مختلط مزدوج.” V. حساب مثلثاتی بیش از 30 لیست را ارائه می دهد، به عنوان مثال، “نشانه های ربع توابع” … “چگونه زاویه ها را در اندازه گیری دایره ای بیان کنیم” … “نمودار توابع مثلثاتی معکوس” … “محدودیت ها” … و “رسم منحنی.” VI. Math IN OTHER AREAS 38 لیست ارائه می دهد که ریاضیات را با سایر حوزه های محتوا مرتبط می کند، مانند “احتمال و شانس” … “روش هایی که به مردم پرداخت می شود” … “چگونه یک دسته چک را متعادل کنیم” … “واژه های بازار سهام” . .. “چگونه برچسب مواد غذایی جدید را بخوانیم” … “فعالیت های بدنی و مصرف کالری” … و “تعداد در ورزش های محبوب.” VII. POTPOURRI دارای 19 لیست است که نشان می دهد چگونه ریاضیات در فعالیت های زندگی روزمره استفاده می شود، به عنوان مثال، “شغل در ریاضیات” … “اولین های جهان” … “اعداد و نمادها” … “مسائل پیچیده ریاضی” … و “ریاضیات و خرافات.” هشتم. مرجع معلم 26 لیست را ارائه می دهد تا به شما در جنبه های مختلف کار شما کمک کند، از جمله “مراحل کمک به دانش آموزان در توسعه مهارت های حل مسئله” … “چگونه یک کلاس ریاضی مشترک برگزار کنیم” … “ایده های تابلوی بولتن ریاضی” .. “مراحل ارزیابی نمونه کارها” … و “چگونه یک شب ریاضی والدین داشته باشیم.” همچنین در پایان یک بخش ویژه با بیش از 20 برگه فعالیت تمام صفحه پیدا خواهید کرد که مفاهیم و مهارت های ارائه شده در لیست ها را تقویت می کند. به عنوان مثال، “Nets for Regular Polyhedra”، دانش آموزان را در ساخت مدل ها مشارکت می دهد تا بتوانند ویژگی های آنها را بررسی کنند.

به طور خلاصه، کتاب فهرست‌های معلم ریاضی منبع بی‌نظیری از مثال‌های خوب، کلمات کلیدی، محتوای قابل آموزش و ایده‌های آموزشی را در اختیار شما قرار می‌دهد که در غیر این صورت ممکن است سال‌ها و تلاش زیادی برای گردآوری آنها طول بکشد! در وقت شما صرفه جویی می کند و به شما کمک می کند قدردانی واقعی از دنیای ریاضیات را در دانش آموزان خود القا کنید.


This unique information source and time-saver for mathematics teachers provides over 300 useful lists for developing instructional materials and planning lessons for elementary and secondary students. Some of the lists supply teacher background; others are to copy for student use, many give new twists to studied topics.

For quick access and easy use, the lists are numbered consecutively, organized into eight sections focusing on eight different areas of math, and printed in a big 8 ?” x 11″ format for easy photocopying of any lists as many times as you need it. Here’s just an overview of the ready-to-use lists you’ll find in each section:

I. NUMBERS presents 49 lists featuring number theory and operations from “Classification of Real Numbers” and rules for various operations to “Bases” … “Big Numbers … “Mathematical Signs and Symbols” … and “Problem-Solving Strategies.” II. MEASUREMENT includes over 30 lists, ranging from “Things That Measure” and “Measurement Abbreviations” to lists of metric units and customary US units, “Temperature Formulas” … “Measurement of Time” … and “US MoneyCoins and Bills.” III. GEOMETRY offers more than 50 lists such as “Facts about Pairs of Angles” … “Figure Number Formulas” … “Basic Figures in Geometry” … “Properties of Similar Triangles” … “Pythagorean Triples” … “Solids” … and “Formulas for Surface Area.” IV. ALGEBRA gives you over 40 lists from “How to Express Operations Algebraically” … “Order of Operations” … and “Algebraic Grouping Symbols,” to “The Absolute Facts on Absolute Value” … “Powers and Boots” … “Types of Functions” … and “Conjugate Complex Numbers.” V. TRIGONOMETRY CALCULUS provides more than 30 lists for example, “The Quadrant Signs of the Functions” … “How to Express Angles in Circular Measure” … “Graphs of the Inverse Trigonometric Functions” … “Limits” … and “Curve Drawing.” VI. MATH IN OTHER AREAS offers 38 lists that tie math to other content areas, such as “Probability and Odds” … “Ways People Are Paid” … “How to Balance a Checkbook” … “Stock Market Words” … “How to Read the New Food Label” … “Physical Activities and Calorie Expenditure” … and “The Number in Popular Sports.” VII. POTPOURRI features 19 lists that show how math is used in everyday life activities, for example, “Careers in Mathematics” … “World Firsts” … “Numbers and Symbolism” … “Tricky Math Problems” … and “Math and Superstition.” VIII. TEACHER’ REFERENCE presents 26 lists to help you in various aspects of your work including “Steps to Help Students Develop Problem-Solving Skills” … “How to Run a Cooperative Math Class” … “Math Bulletin Board Ideas” … “Steps for Evaluating Portfolios” … and “How to Have a Parents’ math Night.” You’ll also find a special section at the end with over 20 full-page activity sheets that reinforce the concepts and skills presented in the lists. “Nets for Regular Polyhedra,” for example, involves students in making models so they can examine their properties.

In Short, The Math Teacher’s Book of Lists gives you an unparalleled source of good examples, key words, teachable content, and teaching ideas that might otherwise take many years and much effort to compile! It will save you time and help you instill in your students a genuine appreciation for the world of mathematics.

دانلود کتاب «کتاب فهرست های معلم ریاضی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.