کتاب الکترونیکی

جفت مگنتوسفر-یونوسفر

Magnetosphere-ionosphere coupling

دانلود کتاب Magnetosphere-ionosphere coupling (به فارسی: جفت مگنتوسفر-یونوسفر) نوشته شده توسط «Y. Kamide – W. Baumjohann»


اطلاعات کتاب جفت مگنتوسفر-یونوسفر

موضوع اصلی: فیزیک پلاسما

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Y. Kamide – W. Baumjohann

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1993

تعداد صفحه: 177

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780387559834 , 0387559833

توضیحات کتاب جفت مگنتوسفر-یونوسفر

در دو دهه گذشته، پی درپی از مشاهدات مستقیم توسط ماهواره‌ها و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری گسترده، منجر به درک این موضوع شده است که یونوسفر قطبی نقش اصلی را در فرآیندهای مغناطیسی در مقیاس بزرگ بازی می‌کند – جلوه‌ای از پیوند فیزیک درگیر در خورشید و زمین. فعل و انفعالات. تغییرات مکانی/زمانی در پدیده‌های الکترومغناطیسی در عرض جغرافیایی بالا، مانند شفق‌های قطبی دینامیکی، میدان‌های الکتریکی و جریان‌ها، بسیار پیچیده هستند. اکنون چالش درک میزان وسیعی از اندازه گیری های پیچیده انجام شده در این سیستم مگنتوسفر-یونوسفر زمین است. این کتاب به جفت الکتریکی بین پلاسمای گرم، اما رقیق، مگنتوسفری و پلاسمای سرد، اما متراکم در یونوسفر می‌پردازد. در پنج فصل اصلی، این کتاب ارائه می دهد: – خواص اساسی جفت مگنتوسفر-یونوسفر. – مورفولوژی میدان ها و جریان های الکتریکی در عرض های جغرافیایی بالا. – مدل سازی جهانی جفت مگنتوسفر-یونوسفر؛ – مدل سازی الکترودینامیک یونوسفر؛ – مسائل جاری، مانند شتاب ذرات شفق، طوفان های فرعی، نفوذ میدان های عرض جغرافیایی بالا به عرض های جغرافیایی پایین.


In the past two decades a succession of direct observations by satellites, and of extensive computer simulations, has led to the realization that the polar ionosphere plays a principal role in large-scale magnetospheric processes – a manifestation of the physics linkage involved in solar-terrestrial interactions. Spatial/temporal variations in high-latitude electromagnetic phenomena, such as dynamic aurorae, electric fields and currents, have proved to be extremely complex. Now the challenge is to comprehend the vast amount of complicated measurements made in this magnetosphere-ionosphere sysstem of the Earth. This book addresses the electrical coupling between the hot, but dilute, magnetospheric plasma and the cold, but dense, plasma in the ionosphere. In five major chapters, this book presents: – basic properties of magnetosphere-ionosphere coupling; – morphology of electric fields and currents at high latitudes; – global modeling of magnetosphere-ionosphere coupling; – modeling of ionospheric electrodynamics; – current issues, such as auroral particle acceleration, substorms, penetration of high-latitude fields into low latitudes.

دانلود کتاب «جفت مگنتوسفر-یونوسفر»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.