کتاب الکترونیکی

نظریه مدل خطی مدل های تک متغیره، چند متغیره و ترکیبی

Linear model theory. Univariate, multivariate, and mixed models

دانلود کتاب Linear model theory. Univariate, multivariate, and mixed models (به فارسی: نظریه مدل خطی مدل های تک متغیره، چند متغیره و ترکیبی) نوشته شده توسط «Keith E. Muller – Paul W. Stewart»


اطلاعات کتاب نظریه مدل خطی مدل های تک متغیره، چند متغیره و ترکیبی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Keith E. Muller – Paul W. Stewart

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 427

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9780471214885 , 0471214884

توضیحات کتاب نظریه مدل خطی مدل های تک متغیره، چند متغیره و ترکیبی

ارائه دقیق و در دسترس تئوری مدل خطی، که با مثال های داده نشان داده شده است

آماردانان اغلب از مدل های خطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و برای توسعه روش های آماری جدید استفاده می کنند. بیشتر کتاب‌های مربوط به این موضوع از لحاظ تاریخی مدل‌های خطی تک متغیره، چند متغیره و مختلط را به‌طور جداگانه مورد بحث قرار داده‌اند، در حالی که نظریه مدل خطی: مدل‌های تک متغیره، چند متغیره و مختلط، درمان یکپارچه‌ای را ارائه می‌کند تا تمایزات میان سه دسته از مدل‌ها را روشن کند.

تئوری مدل خطی: مدل‌های تک متغیره، چند متغیره و ترکیبی با شش فصل شروع می‌شود که به ارائه گزاره‌های ریاضی مختصر و واضح از مدل‌ها، رویه‌ها و نمادگذاری اختصاص دارد. مثال‌های داده‌ای مدل‌ها را برانگیخته و نشان می‌دهند. فصل 7-10 به نظریه توزیع متغیرهای گاوسی چند متغیره و اشکال درجه دوم می پردازد. فصل های 11-19 روش های تخمین، آزمون فرضیه ها و فواصل اطمینان را به تفصیل شرح می دهند. فصول پایانی، 20-23، بر انتخاب حجم نمونه متمرکز است. مجموعه‌های قابل توجهی از تمرین‌ها با دشواری‌های مختلف به مربیان برای کلاس‌هایشان خدمت می‌کنند و همچنین به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا دانش خود را آزمایش کنند.

خواننده به دانش پایه در مورد آمار، احتمالات و استنتاج و همچنین پیش زمینه ای قوی در تئوری ماتریس و مدل های خطی تک متغیره از دیدگاه ماتریس نیاز دارد. موضوعات پوشش داده شده عبارتند از:

 • بررسی جبر ماتریسی برای مدل های خطی
 • مدل تک متغیره خطی کلی
 • مدل کلی چند متغیره خطی
 • تعمیمات مدل خطی چند متغیره
 • مدل مختلط خطی
 • تئوری توزیع چند متغیره
 • تخمین در مدل های خطی
 • آزمون های مدل های خطی گاوس
 • انتخاب حجم نمونه در مدل های خطی گاوس

پر کردن نیاز به متنی که مطالب نظری لازم را ارائه می کند مبانی بکارگیری طیف گسترده ای از روش ها در موقعیت های واقعی، نظریه مدل خطی: مدل های تک متغیره، چند متغیره و ترکیبی بر روی مدل های خطی پاسخ های مقیاس بازه ای با لحظه های ثانیه محدود متمرکز است. مدل‌هایی با پیش‌بینی‌کننده‌های پیچیده، پاسخ‌های پیچیده یا هر دو، انگیزه ارائه را ایجاد می‌کنند.


A precise and accessible presentation of linear model theory, illustrated with data examples

Statisticians often use linear models for data analysis and for developing new statistical methods. Most books on the subject have historically discussed univariate, multivariate, and mixed linear models separately, whereas Linear Model Theory: Univariate, Multivariate, and Mixed Models presents a unified treatment in order to make clear the distinctions among the three classes of models.

Linear Model Theory: Univariate, Multivariate, and Mixed Models begins with six chapters devoted to providing brief and clear mathematical statements of models, procedures, and notation. Data examples motivate and illustrate the models. Chapters 7-10 address distribution theory of multivariate Gaussian variables and quadratic forms. Chapters 11-19 detail methods for estimation, hypothesis testing, and confidence intervals. The final chapters, 20-23, concentrate on choosing a sample size. Substantial sets of excercises of varying difficulty serve instructors for their classes, as well as help students to test their own knowledge.

The reader needs a basic knowledge of statistics, probability, and inference, as well as a solid background in matrix theory and applied univariate linear models from a matrix perspective. Topics covered include:

 • A review of matrix algebra for linear models
 • The general linear univariate model
 • The general linear multivariate model
 • Generalizations of the multivariate linear model
 • The linear mixed model
 • Multivariate distribution theory
 • Estimation in linear models
 • Tests in Gaussian linear models
 • Choosing a sample size in Gaussian linear models

Filling the need for a text that provides the necessary theoretical foundations for applying a wide range of methods in real situations, Linear Model Theory: Univariate, Multivariate, and Mixed Models centers on linear models of interval scale responses with finite second moments. Models with complex predictors, complex responses, or both, motivate the presentation.

دانلود کتاب «نظریه مدل خطی مدل های تک متغیره، چند متغیره و ترکیبی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.