کتاب الکترونیکی

مخروط سبک و فواصل کوتاه

Light cone and short distances

دانلود کتاب Light cone and short distances (به فارسی: مخروط سبک و فواصل کوتاه) نوشته شده توسط «Frishman.»


اطلاعات کتاب مخروط سبک و فواصل کوتاه

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Frishman.

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1974

تعداد صفحه: 52

حجم کتاب: 1 مگابایت

توضیحات کتاب مخروط سبک و فواصل کوتاه

در این مقاله رفتار فاصله کوتاه و تقریباً نور مانند محصولات اپراتور مورد بحث قرار گرفته است. به طور خاص، فرآورده‌های جریان‌های الکترومغناطیسی و ضعیف مورد بررسی قرار می‌گیرند و در ناحیه پراکندگی لپتون-هادرون عمیق غیرکشسانی کاربرد دارند. این به دلیل رفتار پوسته پوسته شدن مشاهده شده در ناحیه غیرکشسان عمیق است. ما به طور خلاصه سینماتیک و تسلط مخروط نور را مرور می کنیم و سپس ساختار محصولات اپراتور را در فواصل تقریباً سبک مورد بحث قرار می دهیم. انبساط مخروط سبک فرض شده و عملگرهای دو محلی معرفی می شوند. اینها یک تعمیم از بسط فاصله کوتاه ویلسون است و از مطالعات در نظریه های میدان مدل انتزاع شده است. کاربردها شامل، در میان دیگران، درمان رفتار Regge در رابطه با قوانین جمع و قطب های ثابت است که با مقیاس بندی دلالت دارند. با توجه به مدل‌ها، ما در مورد مدل Thirring و تعمیم آن برای گنجاندن تقارن U(n) بحث می‌کنیم. دومی عدم تغییر مقیاس را فقط برای یک مقدار ثابت جفت نشان می دهد. در هر دو مورد ابعاد غیرعادی رخ می دهد. با توجه به نظریه‌های میدان در چهار بعد، نظریه‌های گیج «نزدیک‌ترین» به مقیاس‌بندی متعارف هستند که برای آن‌ها فقط نقض لگاریتمی رخ می‌دهد. جبر کوارکی روی مخروط نور را مرور می کنیم و کاربردهای ساختار توابع و قوانین جمع را مورد بحث قرار می دهیم. در نابودی e+e به هادرون، طرح‌های کوارک‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. در نابودی شامل تک ذره، ساختار تکینگی و کثرت تحلیل می‌شود. در نهایت، ما در مورد مسائل و رویکردهای مختلف دیگر اظهار نظر می‌کنیم.


In this article short distance and almost light-like distance behaviour of operator products are discussed. In particular, products of electromagnetic and weak currents are treated and applications made to the region of deep inelastic lepton-hadron scattering. This is motivated by the observed scaling behaviour in the deep inelastic region. We review briefly the kinematics and light cone dominance, and then discuss the structure of operator products at nearly light like distances. Light cone expansions are postulated and bilocal operators are introduced. These are a generalization of Wilson’s short distance expansion and were abstracted from studies in model field theories. Applications include, among others, treatment of Regge behaviour in relation to sum rules and fixed poles implied by scaling. Regarding models, we discuss the Thirring model and its generalization to include U(n) symmetry. The latter shows scale invariance only for one value of the coupling constant. In both cases anomalous dimensions occur. Regarding field theories in four dimensions, gauge theories are “nearest” to canonical scaling, for which only logarithmic violations occur. We review the quark algebra on the light cone and discuss the applications to structure functions and sum rules. In e+e” annihilation into hadrons we review the various quark schemes. In single particle inclusive annihilation the singularity structure and multiplicity are analyzed. Finally, we comment on various other problems and approaches.

دانلود کتاب «مخروط سبک و فواصل کوتاه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.