کتاب الکترونیکی

جداول بین المللی برای کریستالوگرافی، جلد A1: روابط تقارن بین گروه های فضایی

International Tables for Crystallography, Vol.A1: Symmetry relations between space groups

دانلود کتاب International Tables for Crystallography, Vol.A1: Symmetry relations between space groups (به فارسی: جداول بین المللی برای کریستالوگرافی، جلد A1: روابط تقارن بین گروه های فضایی) نوشته شده توسط «Wondratschek H. – Muller U. (eds.)»


اطلاعات کتاب جداول بین المللی برای کریستالوگرافی، جلد A1: روابط تقارن بین گروه های فضایی

موضوع اصلی: هنرهای گرافیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Wondratschek H. – Muller U. (eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 735

حجم کتاب: 8 مگابایت

کد کتاب: 1402023553

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب جداول بین المللی برای کریستالوگرافی، جلد A1: روابط تقارن بین گروه های فضایی

این جلد یک درمان سیستماتیک از حداکثر زیر گروه ها و حداقل ابر گروه های گروه های صفحه کریستالوگرافی و گروه های فضایی را ارائه می دهد. این یک بسط و مکمل جلد A، تقارن گروه فضایی است که در آن فقط داده های اولیه برای گروه های فرعی و سوپرگروه ارائه می شود.

روابط گروه-زیرگروه، جدای از علاقه نظری آنها، اساس تعدادی از کاربردهای مهم در تحقیقات کریستالوگرافی است:

(1) در انتقال فاز حالت جامد اغلب یک رابطه گروه-زیر گروه بین گروه های تقارن دو فاز وجود دارد. طبق نظریه لاندو، این در واقع برای انتقال فاز جابجایی (مستمر، مرتبه دوم) الزامی است. روابط گروه-زیرگروه همچنین در مواردی که گروه های تقارن دو فاز مستقیماً به هم مرتبط نیستند، اما در یک زیرگروه یا ابرگروه مشترک مشترک هستند، ضروری هستند.

(2) روابط گروه-زیرگروه ابزاری مختصر و قدرتمند برای آشکارسازی و روشن کردن روابط بین ساختارهای کریستالی بنابراین آنها می توانند به همگام شدن با مقدار روزافزون داده های ساختار کریستالی کمک کنند. کاربرد آنها مستلزم آگاهی از روابط موقعیت های Wyckoff ساختارهای مرتبط گروه-زیرگروه است.

(3) روابط گروه-زیرگروه در مطالعه کریستال های دوقلوی، ساختارهای دامنه و مرزهای دامنه اهمیت زیادی دارند.

(4) این روابط حتی می تواند به شناسایی خطاها کمک کند. تخصیص گروه فضایی و تعیین ساختار بلوری.

(5) زیر گروه های گروه های فضایی یک رویکرد ارزشمند برای آموزش تقارن کریستالوگرافی ارائه می دهند.

جلد A1 از سه بخش تشکیل شده است:

بخش 1 مقدمه ای بر نظریه گروه های فضایی در سطوح مختلف و با مثال های فراوان این شامل یک فصل در مورد نظریه ریاضی زیر گروه ها است.

قسمت 2 برای هر گروه هواپیما و گروه فضایی فهرست کاملی از حداکثر زیر گروه ها و حداقل ابر گروه ها ارائه می دهد. درمان شامل ژنراتورهای هر زیرگروه و همچنین هرگونه تغییر لازم در سیستم مختصات می باشد. حداکثر زیرگروه های هم شکل به شکل پارامتری به عنوان سری نامتناهی به دلیل تعداد نامتناهی برای هر گروه ارائه می شوند. ویژگی خاص ارائه، نمودارهایی است که روابط گروه-زیر گروه را نشان می دهد.

بخش 3 روابط بین موقعیت های Wyckoff هر گروه فضایی و زیر گروه های آن را فهرست می کند. باز هم، تعداد نامتناهی از حداکثر زیرگروه های هم شکل هر گروه فضایی توسط سری های پارامتری پوشش داده شده است. این داده ها برای موقعیت های Wyckoff برای اولین بار در اینجا ارائه می شوند.

مخاطبان: این جلد یک افزونه ارزشمند به کتابخانه دانشمندانی است که در تعیین ساختار بلور، فیزیک کریستال یا شیمی کریستال مشغولند. برای کسانی که علاقه مند به انتقال فاز، گردآوری سیستماتیک ساختارهای بلوری، پدیده های دوقلویی و زمینه های مرتبط با تحقیقات کریستالوگرافی هستند، ضروری است.


This volume presents a systematic treatment of the maximal subgroups and minimal supergroups of the crystallographic plane groups and space groups. It is an extension of and a supplement to Volume A, Space-group symmetry, in which only basic data for sub- and supergroups are provided.

Group-subgroup relations, apart from their theoretical interest, are the basis of a number of important applications in crystallographic research:

(1) In solid-state phase transitions there often exists a group-subgroup relation between the symmetry groups of the two phases. According to Landau theory, this is in fact mandatory for displacive (continuous, second-order) phase transitions. Group-subgroup relations are also indispensable in cases where the symmetry groups of the two phases are not directly related but share a common subgroup or supergroup.

(2) Group-subgroup relations provide a concise and powerful tool for revealing and elucidating relations between crystal structures. They can thus help to keep up with the ever-increasing amount of crystal-structure data. Their application requires knowledge of the relations of the Wyckoff positions of group-subgroup related structures.

(3) Group-subgroup relations are of great importance in the study of twinned crystals, domain structures and domain boundaries.

(4) These relations can even help to identify errors in space-group assignment and crystal-structure determination.

(5) Subgroups of space groups provide a valuable approach to teaching crystallographic symmetry.

Volume A1 consists of three parts:

Part 1 presents an introduction to the theory of space groups at various levels and with many examples. It includes a chapter on the mathematical theory of subgroups.

Part 2 gives for each plane group and space group a complete listing of all maximal subgroups and minimal supergroups. The treatment includes the generators of each subgroup as well as any necessary changes of the coordinate system. Maximal isomorphic subgroups are given in parameterized form as infinite series because of the infinite number for each group. A special feature of the presentation is graphs that illustrate the group-subgroup relations.

Part 3 lists the relations between the Wyckoff positions of every space group and its subgroups. Again, the infinite number of maximal isomorphic subgroups of each space group are covered by parameterized series. These data for Wyckoff positions are presented here for the first time.

Audience: The volume is a valuable addition to the library of scientists engaged in crystal-structure determination, crystal physics or crystal chemistry. It is essential for those interested in phase transitions, the systematic compilation of crystal structures, twinning phenomena and related fields of crystallographic research.

دانلود کتاب «جداول بین المللی برای کریستالوگرافی، جلد A1: روابط تقارن بین گروه های فضایی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.