کتاب الکترونیکی

تعامل با اطلاعات (سخنرانی ترکیبی در مورد انفورماتیک انسان محور)

Interacting with Information (Synthesis Lectures on Human-Cenered Informatics)

دانلود کتاب Interacting with Information (Synthesis Lectures on Human-Cenered Informatics) (به فارسی: تعامل با اطلاعات (سخنرانی ترکیبی در مورد انفورماتیک انسان محور)) نوشته شده توسط «Ann Blandford – Simon Attfield – John M. Carroll»


اطلاعات کتاب تعامل با اطلاعات (سخنرانی ترکیبی در مورد انفورماتیک انسان محور)

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Morgan and Claypool Publishers

نویسنده: Ann Blandford – Simon Attfield – John M. Carroll

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 99

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 1608450260 , 9781608450268 , 9781608450275

توضیحات کتاب تعامل با اطلاعات (سخنرانی ترکیبی در مورد انفورماتیک انسان محور)

برای طراحی فناوری هایی که کار اطلاعاتی را بهتر پشتیبانی می کنند، لازم است که جزئیات آن کار را بهتر درک کنیم. در این سخنرانی به بررسی موقعیت‌های (فیزیکی، اجتماعی و زمانی) می‌پردازیم که در آن افراد با اطلاعات تعامل دارند. ما همچنین در مورد چگونگی تعامل افراد با اطلاعات در قالب یک “سفر اطلاعاتی” بحث می کنیم، که در آن افراد به طور مکرر موارد زیر را انجام می دهند: تشخیص نیاز به اطلاعات، یافتن اطلاعات، تفسیر و ارزیابی آن اطلاعات در چارچوب اهداف خود، و استفاده از آنها. تفسیر برای حمایت از فعالیت های گسترده تر آنها. نیازهای اطلاعاتی افراد ممکن است صریح و واضح بیان شود، اما برعکس، ممکن است ضمنی، اکتشافی و در حال تکامل باشد. ابزارهایی که به طور گسترده از دسترسی به اطلاعات پشتیبانی می کنند، مانند جستجو در وب و در کتابخانه های دیجیتال، نیازهای اطلاعاتی به وضوح تعریف شده را به خوبی پشتیبانی می کنند، اما آنها پشتیبانی محدودی را برای سایر نیازهای اطلاعاتی ارائه می دهند. اکثر مراحل دیگر سفر اطلاعات در حال حاضر ضعیف پشتیبانی می شوند. راه‌حل‌های طراحی جدید بعید است که صرفاً دیجیتالی باشند، اما برای بهره‌برداری از تنوع غنی منابع اطلاعاتی، دیجیتال، فیزیکی و اجتماعی، که در دسترس هستند. تئوری‌های تعامل اطلاعات و حس‌سازی می‌توانند امکانات طراحی جدیدی را برجسته کنند که توانایی‌های انسان را افزایش می‌دهد. ما نظریه‌ها و یافته‌های مربوطه را برای درک رفتارهای اطلاعاتی بررسی می‌کنیم، و روش‌های ارزیابی ابزارهای کاری اطلاعات را بررسی می‌کنیم تا هم ابزارهای موجود را ارزیابی کنیم و هم الزامات آینده را شناسایی کنیم. مطالب: مقدمه: تعاملات اطلاعاتی فراگیر / زمینه: تعامل اطلاعاتی در تقاطع سنت های پژوهشی / موقعیت ها: فیزیکی، اجتماعی و زمانی / رفتارها: درک “سفر اطلاعاتی” / فناوری ها: حمایت از سفر اطلاعاتی / مطالعه رفتارهای کاربران و نیاز به تعامل اطلاعاتی / نگاه به آینده


In order to design technologies that better support information work, it is necessary to better understand the details of that work. In this lecture, we review the situations (physical, social and temporal) in which people interact with information. We also discuss how people interact with information in terms of an “information journey,” in which people, iteratively, do the following: recognise a need for information, find information, interpret and evaluate that information in the context of their goals, and use the interpretation to support their broader activities. People’s information needs may be explicit and clearly articulated but, conversely, may be tacit, exploratory and evolving. Widely used tools supporting information access, such as searching on the Web and in digital libraries, support clearly defined information requirements well, but they provide limited support for other information needs. Most other stages of the information journey are poorly supported at present. Novel design solutions are unlikely to be purely digital, but to exploit the rich variety of information resources, digital, physical and social, that are available. Theories of information interaction and sensemaking can highlight new design possibilities that augment human capabilities. We review relevant theories and findings for understanding information behaviors, and we review methods for evaluating information working tools, to both assess existing tools and identify requirements for the future. Contents: Introduction: Pervasive Information Interactions / Background: Information Interaction at the Crossroads of Research Traditions / The Situations: Physical, Social and Temporal / The Behaviors: Understanding the “Information Journey” / The Technologies: Supporting the Information Journey / Studying User Behaviors and Needs for Information Interaction / Looking to the Future

دانلود کتاب «تعامل با اطلاعات (سخنرانی ترکیبی در مورد انفورماتیک انسان محور)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.