کتاب الکترونیکی

مدلسازی دقیق و تقریبی سیستم های خطی: رویکردی رفتاری

Exact and Approximate Modeling of Linear Systems: A Behavioral Approach

دانلود کتاب Exact and Approximate Modeling of Linear Systems: A Behavioral Approach (به فارسی: مدلسازی دقیق و تقریبی سیستم های خطی: رویکردی رفتاری) نوشته شده توسط «Ivan Markovsky – Jan C. Willems – Sabine Van Huffel – Bart De Moor»


اطلاعات کتاب مدلسازی دقیق و تقریبی سیستم های خطی: رویکردی رفتاری

موضوع اصلی: الگوریتم ها و ساختارهای داده

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Society for Industrial & Applied

نویسنده: Ivan Markovsky – Jan C. Willems – Sabine Van Huffel – Bart De Moor

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 217

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780898716030 , 0898716039

توضیحات کتاب مدلسازی دقیق و تقریبی سیستم های خطی: رویکردی رفتاری

مدل‌سازی دقیق و تقریبی سیستم‌های خطی: یک رویکرد رفتاری به زیبایی رویکرد رفتاری را به مدل‌سازی ریاضی معرفی می‌کند، رویکردی که مستلزم آن است که مدل‌ها به‌عنوان مجموعه‌ای از نتایج ممکن در نظر گرفته شوند تا اینکه پیشینی به نمایش‌های خاص محدود شوند. نویسندگان برازش دقیق و تقریبی داده‌ها را با مدل‌های استاتیکی خطی، دوخطی و درجه دوم و مدل‌های دینامیکی خطی مورد بحث قرار می‌دهند، فرمولی که خوانندگان را قادر می‌سازد تا مناسب‌ترین نمایش را برای یک هدف خاص انتخاب کنند. این کتاب روش‌های شناسایی دقیق مبتنی بر بهینه‌سازی مبتنی بر فضای فرعی و همچنین فرمول‌بندی‌های مشکل بدون نمایش، مروری بر رویکردهای راه‌حل و پیاده‌سازی نرم‌افزار را ارائه می‌کند. خوانندگان شرحی از طیف گسترده ای از مشکلات مدل سازی را پیدا خواهند کرد که از داده های مشاهده شده شروع می شود. تئوری ارائه شده منجر به الگوریتم هایی می شود که در زبان C و در MATLAB پیاده سازی شده اند. مخاطبین این کتاب عمدتاً برای مهندسان برق، مکانیک و شیمی، ریاضیدانان کاربردی، اقتصادسنجی ها و آماردانان نوشته شده است. فصل های 3 و 4 برای شیمی سنجی ها و فصل های 5 و 6 برای محققان در زمینه بینایی کامپیوتر جالب خواهد بود. پیشگفتار؛ فصل 1 مقدمه؛ فصل 2: ​​مدل سازی تقریبی از طریق کمینه سازی ناسازگاری. بخش اول: مسائل استاتیک. فصل 3: مجموع حداقل مربعات وزنی. فصل 4: مجموع حداقل مربعات ساختاریافته. فصل 5: مدل خطاهای دوخطی در متغیرها. فصل 6: اتصالات بیضی; بخش دوم: مسائل دینامیک. فصل 7: مقدمه ای بر مدل های دینامیکی. فصل هشتم: شناسایی دقیق. فصل 9: شناسایی مدل متوازن. فصل 10: هموارسازی و فیلتر کردن خطاها در متغیرها. فصل 11: شناسایی تقریبی سیستم. فصل 12: نتیجه گیری; ضمیمه الف: مدارک. پیوست ب: نرم افزار. نشانه گذاری؛ کتابشناسی – فهرست کتب؛ فهرست مطالب.


Exact and Approximate Modeling of Linear Systems: A Behavioral Approach elegantly introduces the behavioral approach to mathematical modeling, an approach that requires models to be viewed as sets of possible outcomes rather than to be a priori bound to particular representations. The authors discuss exact and approximate fitting of data by linear, bilinear, and quadratic static models and linear dynamic models, a formulation that enables readers to select the most suitable representation for a particular purpose. This book presents exact subspace-type and approximate optimization-based identification methods, as well as representation-free problem formulations, an overview of solution approaches, and software implementation. Readers will find an exposition of a wide variety of modeling problems starting from observed data. The presented theory leads to algorithms that are implemented in C language and in MATLAB. Audience This book is written primarily for electrical, mechanical, and chemical engineers, applied mathematicians, econometricians, and statisticians. Chapters 3 and 4 will be of interest to chemometricians, and Chapters 5 and 6 to researchers in the field of computer vision. Preface; Chapter 1: Introduction; Chapter 2: Approximate Modeling via Misfit Minimization; Part I: Static Problems. Chapter 3: Weighted Total Least Squares; Chapter 4: Structured Total Least Squares; Chapter 5: Bilinear Errors-in-Variables Model; Chapter 6: Ellipsoid Fitting; Part II: Dynamic Problems. Chapter 7: Introduction to Dynamical Models; Chapter 8: Exact Identification; Chapter 9: Balanced Model Identification; Chapter 10: Errors-in-Variables Smoothing and Filtering; Chapter 11: Approximate System Identification; Chapter 12: Conclusions; Appendix A: Proofs; Appendix B: Software; Notation; Bibliography; Index.

دانلود کتاب «مدلسازی دقیق و تقریبی سیستم های خطی: رویکردی رفتاری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.